Avís Legal i condicions d’ús

En aquest espai podràs trobar tota la informació relativa sobre els termes i les condicions legals que defineixen les relacions entre els usuaris i el responsable d’aquesta web. Com a usuari, és important que coneguis aquests termes abans de continuar la teva navegació.

Aquesta web compleix rigorosament la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

Dades sobre el responsable d’aquest web
La seva denominació social és: Ajuntament de Bossòst
El seu NIF/CIF: P2507100B
El seu domicili social és a Pç. dera Glèisa, s/n – 25550 Bossòst
Informació Hosting: xphere.es

Condicions

Aquestes Condicions Generals regulen l’ús (incloent-hi el mer accés) de les pàgines web integrants del lloc web d’Ajuntament de Bossòst inclosos els continguts i serveis posats a disposició en elles. Tota persona que accedeixi a la web (“Usuari”) accepta sotmetre’s a les Condicions Generals vigents a cada moment del portal.

L’accés i/o ús d’aquest lloc web atribueix a qui el realitza la condició d’Usuari, acceptant, des d’aquest mateix moment, plenament i sense cap reserva, aquest Avís Legal, així com les condicions particulars que, si escau, ho complementin, en relació amb determinats serveis i continguts del lloc web.

L’Usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb l’Ajuntament de Bossòst. D’aquesta manera, l’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l’ordre públic. Queda prohibit l’ús del web amb finalitats il·lícites o lesives, o que, de qualsevol manera, puguin causar perjudici o impedir el funcionament normal del lloc web. Pel que fa als continguts d’aquest site, es prohibeix:

La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, llevat que es compti amb l’
autorització dels seus titulars legítims;
Qualsevol vulneració dels drets del prestador o dels legítims titulars;
La seva utilització per a fins comercials o publicitaris.
Quina informació personal utilitza aquesta web i com s’utilitza
Aquesta web utilitza diferents sistemes de captura d’informació personal detallades a la Política de Privadesa. Sempre es requereix el consentiment previ dels usuaris per tractar les dades personals amb les finalitats indicades.

L’usuari té dret a revocar el consentiment previ en qualsevol moment.
Així mateix, informem que la informació dels nostres usuaris està protegida d’acord amb la nostra Política de Privadesa.

En tot cas, Ajuntament de Bossòst es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, la presentació i configuració de la nostra web com aquest avís legal.

Compromisos i obligacions dels usuaris

L’accés i/o ús d’aquest lloc web atribueix a qui el realitza la condició d’usuari, acceptant, des d’aquest mateix moment, plenament i sense cap reserva, aquest Avís Legal en relació amb determinats serveis i continguts del lloc web.

En la utilització de la nostra web, l’Usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués fer malbé la imatge, els interessos i els drets d’Ajuntament de Bossòst o de tercers o que pogués fer malbé, inutilitzar o sobrecarregar la mateixa o que impedís, de qualsevol manera, la normal utilització de la web.

Ajuntament de Bossòst adopta mesures de seguretat raonablement adequades per detectar l’existència de virus com les establertes per Wordfence. El servei de monitorització d’estar emprat us ofereix la tranquil·litat que el lloc web no està infectat.

No obstant això, l’Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són completament fiables i que, per tant, la nostra web no pot garantir la inexistència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics ( programari i maquinari) de l’Usuari o als seus documents electrònics i fitxers continguts en aquests.

Drets de propietat intel·lectual i industrial

Mitjançant aquestes Condicions Generals no se cedeix cap dret de propietat intel·lectual o industrial sobre la nostra web ni sobre cap dels seus elements integrants, quedant expressament prohibits a l’Usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic, extracció, reutilització, reenviament o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d’ells, llevat dels casos en què estigui legalment permès o sigui autoritzat pel titular dels drets corresponents.

L’usuari coneix i accepta que la totalitat del lloc web, contenint sense caràcter exhaustiu el text, programari, continguts (incloent-hi estructura, selecció, ordenació i presentació) fotografies, material audiovisual i gràfics, està protegida per marques, drets d’autor i altres drets legítims registrats, dacord amb els tractats internacionals en què Espanya és part i altres drets de propietat i lleis dEspanya.

En cas que un usuari o un tercer considerin que s’ha produït una violació dels seus drets de propietat intel·lectual legítims per la introducció d’un determinat contingut al Web, haurà de notificar aquesta circumstància Ajuntament de Bossòst indicant:

Dades personals de linteressat titular dels drets presumptament infringits, o indicar la representació amb què actua en cas que la reclamació la presenti un tercer diferent de linteressat.
Assenyalar els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació al Web, l’acreditació dels drets de propietat intel·lectual assenyalats i declaració expressa en què l’interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades a la notificació.

Enllaços externs

Les pàgines de la nostra web proporcionen enllaços a altres llocs web propis i continguts propietat de tercers. L’únic objecte dels enllaços és proporcionar a l’Usuari la possibilitat d’accedir a aquests enllaços i conèixer-los, encara que Ajuntament de Bossòst no ofereix ni comercialitza per si ni per mitjà de tercers la informació, continguts i serveis disponibles als llocs enllaçats, ni aprova, supervisa o controla de cap manera els continguts i serveis i qualsevol material de qualsevol naturalesa existent en aquests. Ajuntament de Bossòst no es responsabilitza en cap cas dels resultats que puguin derivar-se a l’Usuari per accés a aquests enllaços.

L’Usuari que es proposi establir qualsevol dispositiu tècnic d’enllaç des del lloc web al nostre web haurà d’obtenir l’autorització prèvia i escrita d’Ajuntament de Bossòst. L’establiment de l’enllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre l’Ajuntament de Bossòst i el propietari del lloc on s’estableixi l’enllaç, ni l’acceptació o l’aprovació per part nostra dels seus continguts o serveis.

Política de protecció de dades i confidencialitat

Responsable del tractament:

L’interessat que faciliti a Ajuntament de Bossòst dades de caràcter personal a través d’aquesta plataforma en línia o per altres vies (per exemple, xarxes socials) queda informat que el tractament de les seves dades és realitzat per:

Ajuntament de Bossòst amb CIF P2507100B i domicili social a Carrer dera Glèisa, 2/n 25550 Bossòst.

Correu electrònic: ajuntament@bossost.org

Finalitats del tractament de dades:

A Ajuntament de Bossòst el tractament de dades es realitza amb les següents finalitats, en funció del motiu pel qual ens les hagis facilitat:

  • Contactar amb el remitent de la informació, donar resposta a la seva sol·licitud, petició o consulta i gestionar la publicació de consultes i comentaris i fer-ne un seguiment posterior.
  • Gestionar, si escau, la comanda i dur a terme la prestació contractada per l’usuari, la facturació i el cobrament.
  • Gestionar i controlar la cartera de clients.
  • Gestionar, si escau, la participació de l’usuari en els jocs, promocions, descomptes, sorteigs i concursos disponibles a la Plataforma Online.
  • Gestionar, si escau, el procés de registre de l’usuari a la Plataforma Online.
  • Realitzar, si escau, el perfil d’usuari per oferir continguts, productes i serveis d’una manera personalitzada.
  • Valorar i gestionar, si escau, el seu currículum vitae per a processos de selecció que s’adaptin al seu perfil professional i dur a terme les actuacions necessàries per a la selecció i la contractació de personal.

Durada del tractament de dades:

Les dades per a la gestió de la relació amb l’usuari i/o el client i la facturació i cobrament dels serveis seran conservades durant tot el temps en què el contracte estigui vigent. Un cop finalitzada aquesta relació, si escau, les dades podran ser conservades durant el temps exigit per la legislació aplicable i fins que prescriguin les eventuals responsabilitats derivades del contracte.

Les dades per a la gestió de consultes i sol·licituds es conservaran durant el temps necessari per donar-hi resposta, amb un termini màxim d’un any.

Les dades relatives a publicacions de comentaris sobre els nostres productes es mantindran durant la vigència i la publicitat dels productes o serveis a què fan referència, llevat que s’expressi el teu desig que siguin eliminats en qualsevol moment.

Les dades per a la participació en jocs, concursos, sorteigs i promocions es conservaran durant el temps que durin aquests, segons les seves bases específiques, per gestionar-ne el desenvolupament i, després, fins que prescriguin les possibles responsabilitats derivades de la seva realització.

Les dades per a l’enviament de comunicacions comercials i elaboració de perfils comercials dels nostres productes o serveis seran conservats indefinidament fins que, si escau, ens manifestis la teva voluntat de suprimir-los.

Les dades de currículum vitae per a processos de selecció seran conservades durant tres mesos.

Legitimació per al tractament de dades:

La base legal per al tractament de les dades de les finalitats anteriors és l’execució de la prestació del servei corresponent.

L’oferta prospectiva de productes i serveis a clients i usuaris té com a base la satisfacció de l’interès legítim empresarial consistent a oferir als nostres clients la contractació d’altres productes o serveis i aconseguir així la seva fidelització. Aquest interès legítim es reconeix per la normativa legal aplicable (Reglament General de Protecció de Dades), que permet expressament el tractament de  dades  personals sobre aquesta base legal amb fins de màrqueting directe.

Tot i això, et recordem que tens dret a oposar-te a aquest tractament de les teves dades, podent fer-ho per qualsevol dels mitjans descrits en aquesta Política.

La base de l’enviament de comunicacions comercials a usuaris no clients és el consentiment que s’ha sol·licitat i es pot revocar en qualsevol moment. La retirada del consentiment esmentat no afectarà en cap cas l’execució del contracte, però els tractaments de dades amb aquesta finalitat efectuats amb anterioritat no perdran la seva licitud pel fet que el consentiment s’hagi revocat.

La base per al tractament dels currículums vitae és el consentiment que ens atorga el candidat en fer-ne l’enviament per participar en processos de selecció.

Comunicació de dades:

Les dades podran ser comunicades a les entitats següents:

A les entitats financeres mitjançant les quals s’articuli la gestió de cobraments i pagaments.
A les administracions públiques competents, en els casos previstos a la Llei i per als fins que s’hi defineixin.

Drets:

Tota persona que ens faciliti les seves dades té els drets següents:

  • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que li concerneixin. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins per als que van ser recollits.
  • En les condicions previstes al Reglament General de Protecció de Dades, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades o la seva portabilitat, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
  • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les dades. Si heu atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, tens dret a retirar-lo en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. En aquests supòsits deixarem de tractar les dades o, si escau, deixarem de fer-ho per a aquesta finalitat en concret, excepte per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Tots els drets esmentats poden exercir-se a través dels mitjans de contacte que figuren a l’apartat Responsable del tractament d’aquesta Política de Privadesa.

Dades de tercers:

Si faciliteu dades de tercers, assumiu la responsabilitat d’informar-vos prèviament de tot el que preveu l’article 14 del Reglament General de Protecció de Dades en les condicions establertes en aquest precepte.

Veracitat de les dades:

L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades a través del formulari són veraces, quedant obligat a comunicar-ne qualsevol modificació. Igualment, l’usuari garanteix que tota la informació facilitada correspon a la seva situació real, que està posada al dia i és exacta. A més l’Usuari s’obliga a mantenir en tot moment les seves dades actualitzades, essent l’únic responsable de la inexactitud o falsedat de les dades facilitades i dels perjudicis que pugui causar per això a Ajuntament de Bossòst com a titular del lloc web, oa tercers amb motiu de la utilització de la dita.

Exclusió de garanties i responsabilitat

El prestador no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin portar causa de:

La manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament de la web o dels seus serveis i continguts;
L’existència de virus, programes maliciosos o lesius als continguts;
L’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal;
La manca de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al lloc web.
El prestador no es fa responsable sota cap concepte dels danys que poguessin dimanar de lús il·legal o indegut de la present pàgina web.

Llei aplicable i jurisdicció

Amb caràcter general les relacions entre Ajuntament de Bossòst amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquest lloc web, estan sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles i als tribunals determinats per aquesta legislació.

Contacte

En cas que qualsevol Usuari tingués algun dubte sobre aquestes Condicions legals o qualsevol comentari sobre la nostra web, si us plau adreceu-vos a ajuntament@bossost.org oa través de l’apartat de contacte.

Els comentaris estan tancats.

Close Search Window